23.06.2024
 

 

Πολιτική Ποιότητας

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον προγραμματισμό, τη διαχείριση συμβάσεων, παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση και λειτουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων (συγχρηματοδοτουμένων και ευρωπαϊκών έργων), εκτέλεση, διαχείριση συμβάσεων με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

Η Διοίκηση της κοινότητας δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση της με την κείμενη νομοθεσία με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της κοινότητας έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται. Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:


. Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων

. Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας

. Για την συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων

. Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους

. Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή

. Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η κοινότητα σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015

. Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη

. Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης


Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της Πολιτικής είναι:

. η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της κοινότητας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,

. η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Διεθνών Προτύπων που αφορούν την λειτουργία της κοινότητας,

. ο καθορισμός στόχων ποιότητας και η συστηματική παρακολούθηση και ανασκόπηση της υλοποίησής τους,

. η επικοινωνία και η ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα Ποιότητας,

. ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει,

. η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών μας, του προσωπικού μας και των συνεργατών μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και του εργασιακού περιβάλλοντος και

. η λήψη οργανωτικών και προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης