21.03.2023
 

 

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2022) Ψηφιακή επεξεργασία και διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (01/2022) για το υποέργο α/α 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» (MIS 5102975), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με:

Εκτιμώμενη Αξία:  5.545.508,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(αξία χωρίς ΦΠΑ 4.472.184,00€, ΦΠΑ 1.073.324,16€)

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 4.621.256,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.726.820,00€,  Φ.Π.Α. 894.436,80€)

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 924.251,36 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(Αξία χωρίς ΦΠΑ 745.364,00€,  ΦΠΑ 178.877,36)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και β) τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού 01/2022.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη  ΤΚ, 54 624 , Ελλάδα, τηλ. +30 2310275701,   email: info@jct.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http:// www.jct.gr

 

2. Κωδικός NUTS / Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:  EL52 / Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

 

3. Αντικείμενο της Σύμβασης / Κωδικοί CPV: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολής της Ιστορικής μνήμης και του πολιτιστικού αποθέματος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ελλάδος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, CPV  72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων,  CPV 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης,

Πρόσβαση στα έγγραφα:

• στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http:// www.jct.gr

• στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr

 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και επιπλέον: (i) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και (ii) ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα  ¶ρθρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της Διακήρυξης.

 

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.

 

6. Ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 07.06.2022, (αριθμός προκήρυξης στην EE S 2022 /S108-305430).

 

7. Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της Αναθέτουσας Αρχής : 08-06-2022, ημέρα Τετάρτη.

 

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.07.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

 

9. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  18.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

10. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του ν.4412/2016.

 

11. Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162584

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΣΑ Ε1451 (Κωδικός έργου 2021ΣE14510001).

 

15. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δέκα οκτώ  (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

16. Εγγυήσεις:  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 74.536,40 €) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

 

17. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

18. Προδικαστική Προσφυγή: Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο  ¶ρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Συνημμένα έγγραφα:
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ_v01.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.docx
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΡ.Κ.ΘΕΣ.docx
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf

Συνημμένα έγγραφα:

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.docx

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.pdf

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ_v01.pdf

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.docx

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΡ.Κ.ΘΕΣ.pdf

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf

 

espd-request-v2.pdf

 

espd-request-v2.xml

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ.pdf