20.04.2024
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος: Ιώσηπος» με Κωδικό ΟΠΣ 5102975 και για το 2ο υποέργο «Προστιθέμενη αξία στην πράξη» που υλοποιείται με αυτεπιστασία, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα αξιολόγησης, βάσει της από 13.10.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργάτη για την κατηγορία Β. Υποστηρικτικό Προσωπικό (Απόφαση αρ. πρωτ. 6776).

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Κατηγορία

Επιτυχόντες

Β. Υποστηρικτικό Προσωπικό

Σ***Ν Γ****Ν

(Βαθμολογία 95/100)

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού