23.06.2024
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος: Ιώσηπος» με Κωδικό ΟΠΣ 5102975 και για το 2ο υποέργο «Προστιθέμενη αξία στην πράξη» που υλοποιείται με αυτεπιστασία, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα αξιολόγησης για την κατηγορία Β. Υποστηρικτικό Προσωπικό, βάσει της από 13.10.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργάτη για την κατηγορία Β. Υποστηρικτικό Προσωπικό (Απόφαση αρ. πρωτ. 6776).

 

Κατηγορία

Επιτυχόντες

Β. Υποστηρικτικό Προσωπικό

Σ***Ν Γ****Ν

 

 

 H Επιτροπή του Διαγωνισμού